Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě předtím, než kliknete na tlačítko "Odeslat" na objednávkové stránce na webu.

Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte políčko "souhlasím s obchodními podmínkami". Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto VOP platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího (dále jen "Prodávající"), kterým je Hana Vynohradnyková, fyzická osoba, IČO 74640372, se sídlem ve Velečíně 30 – Ostrovci, 331 65, vedena v živnostenském rejstříku Městského úřadu Kralovice, živnostenský odbor, sp. značka OŽÚ/2861/2011. Živnostenský list byl vydán dne 1.9.2007 živnostenským odborem Úřadu Městské části Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00  Praha 10, pod č.j. ŽO/U5330/2007/JKO, kupujícímu (dále jen "Kupující") prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Prodávajícího www.cviceninaoci.cz.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto VOP jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb Prodávajícího na webových stránkách www.cviceninaoci.cz a www.cviceninapater.cz.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, je uvedeno na vybrané webové stránce Prodávajícího. Ceny jsou konečné. Prodávající není plátcem DPH. Cena je dále uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U živých, on-line kurzů a videokurzů náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito VOP. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.5. Smlouva je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření je využíváno webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované jeho operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si Kupující objednal a Kupující se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je Prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude Kupující informován.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na Kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 

3. Cena, způsob úhrady

Cena:

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, je  uvedena na vybraném webovém rozhraní Prodávajícího. Uvedená cena je konečná. Prodávající není plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U fyzických materiálů (DVD, CD, flash disc, fyzických knih) je Kupující společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li Prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Způsob úhrady

3.4. Cenu produktu/zboží/ služby a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí Kupující bezhotovostně bankovním převodem bankovní účet Prodávajícího: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží Kupující v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. 

3.5. Platba u eBooků, tištěných fyzických knih, DVD, CD, flash disců je jednorázová. Platba u živých kurzů a konzultací (on-line i živých) je jednorázová nebo jako záloha a doplatek.

3.6. Při platbě je třeba uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt/zboží/služby byly co nejdříve dodány resp. potvrzena účast Kupujícího na kurzu/konzultaci, je-li objednáván kurz/konzultace.

3.7. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

4. Dodací podmínky a storno podmínky 

4.1. V případě fyzických materiálů (knih, DVD, CD, flash disců) Prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.2. U on-line i živých konzultací se dodáním (uskutečněním) rozumí účast Kupujícího na konzultaci. Kupující má právo absolvovat konzultaci až po zaplacení celé kupní ceny. V případě zásahu vyšší moci je vyhrazeno právo nabídnout Kupujícímu náhradní termín. O náhradním termínu je Prodávající povinen Kupujícího včas informovat. V případě vážné zdravotní indispozice Prodávajícího, proběhne konzultace v náhradním termínu, který bude včas nahlášen. Pokud se Kupující nebude moci zúčastnit náhradního termínu, bude mu vráceno 100% kupní ceny. Stornovací podmínky jsou uvedeny na webové stránce Pravidla při stornování

4.3. U on-line kurzů, videokurzů se dodáním rozumí zaslání odkazu URL adresy ze strany Prodejce na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním formuláři, případně zaslání přihlašovacích údajů zákazníka. URL adresu/přihlašovací údaje poskytne Prodávající Kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny a připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Nejpozději však do 3 dnů od připsání této částky na účet Prodávajícího, není-li uvedeno jinak.

4.4. U živých kurzů se dodáním (uskutečněním) rozumí účast Kupujícího na kurzu. Kupující má právo absolvovat kurz až po zaplacení celé kupní ceny. Prodávající je oprávněn změnit jednostranně podmínky kurzu, např. čas konání, místo konání ( v rámci stejné lokality). Prodávající je povinen o změnách Kupujícího informovat. Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí Prodávajícím stanovený minimální počet Kupujících. V opačném případě či zásahu vyšší moci je vyhrazeno právo kurz zrušit. O zrušení kurzu je Prodávající povinen Kupujícího včas informovat. V případě vážné zdravotní indispozice Prodávajícího, proběhne kurz v náhradním termínu, který bude včas nahlášen. Stornovací podmínky jsou uvedeny na webové stránce Pravidla při stornování

4.5. Na kurz může Kupující místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže jako Kupující zúčastnit objednaného kurzu, za předpokladu, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. O účasti náhradníka vždy rozhoduje Prodávající. Proto v případě, že chcete Kupující za sebe vyslat náhradníka, musí co nejdříve e-mailem na hancesty@seznam.cz kontaktovat Prodávajícího s požadavkem na schválení účasti náhradníka. Stornovací podmínky jsou uvedeny na webové stránce Pravidla při stornování

4.6. Digitální obsah zasílá Prodávající pouze Kupujícímu, na jeho elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzech ve členské sekci je nutné, aby se Kupující přihlásil do svého uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehraje s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby byl Kupující připojen k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby jeho hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající garantuje, že digitální obsah bude pro vás v členské sekci přístupný časově neomezeně, minimálně však 1 rok od jeho zakoupení, a v případě, že by byl přesunut na jiné webové rozhraní či jakkoli změněny přístupové údaje, obratem Kupujícímu Prodávající tyto nové přístupové údaje nebo změnu webové adresy sdělí.

 

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Příslušná URL adresa eBooků, videokurzů a souvisejících materiálů, včetně audio a video nahrávek, je určena pouze pro  osobní potřebu Kupujícího. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně poskytnuté URL adresy.

5.2. Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané Prodávajícím jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez  vědomí Prodávajícího a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující i Prodávající účastnící se kurzů berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně při účasti získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

5.3. Po zakoupení on-line produktu obdrží Kupující po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do svého uživatelského účtu. Zavazuje se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazuje udržovat své údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností Kupujícího vyplývajících z VOP je Prodávající oprávněn po předchozím upozornění uživatelský účet Kupujícímu znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení povinností Kupujícího týkajících se ochrany autorských práv je Prodávající oprávněn mu uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

5.4. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a mnoha let praxe Prodávajícího. Na webu jsou popsány podmínky pro jejich užití, limity užití i případy, kdy je vhodná, případně nutná předchozí konzultace s lékařem. Prodávající prosí Kupující, aby dbali těchto doporučení. Prodávající neodpovídá za důsledky opomenutí těchto doporučení. V případě, kdy si Kupující není s něčím jist, ať kontaktuje Prodávajícího, případně lékaře či vhodného terapeuta. V případě živých i on-line kurzů nejde o poskytování zdravotních služeb, jde vždy pouze o vzdělávací akce.

5.3. Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Kupující bere na vědomí, že během akce a případné terapeutické práce může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Kurz není náhražkou za lékařskou či jinou zdravotní péči. V případě, že kterýkoliv Kupující/účastník v průběhu kurzu podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Účastníci zejména informují lektora o jakýchkoli zdravotních obtížích, které v průběhu kurzu mají a ihned mu ohlásí i případné zhoršení stavu během kurzu. Zároveň se doporučuje účast na kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo terapeutem, obzvláště pokud má Kupující jakékoli pochybnosti o vhodnosti kurzu pro něj. Současně Prodávající uvádí, že kurzy nelektoruje lékař. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.

5.4. Kupující jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Prodávající/lektor je oprávněn Kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či Prodávajícího/lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

5.5. Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dává Kupující souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i osoby Kupujícího jako účastníka akce, a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v propagačních materiálech Prodávajícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Prodávajícího či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. 1 VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné další osobní údaje Kupujícího, pokud se na tom výslovně s Prodávajícím nedohodne.
 

 

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Je-li Kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Při odstoupení od kupní smlouvy on-line kurzů, videokurzů s přístupovými údaji je Prodávající oprávněn Kupujícímu ihned po odstoupení od kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line kurzů. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Prodávající Kupujícímu vrátí peníze, které od něj přijal jako platbu za on-line kurz, videokurz. Peníze Kupujícímu vrátí stejným způsobem, jakým jej uhradil (tj. bankovním převodem), leda by souhlasil s jiným způsobem platby, se kterým by pro něj nebyly spojeny další náklady.

6.3. V případě, že by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, následujícím dnem po splatnosti dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a zaniká tak závazek Kupujícího uhradit cenu a závazek Prodávajícího dodat on-line kurz, videokurz. V případě, že od Kupujícího Prodávající obdržel před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Kupujícímu do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Na blížící se splatnost zálohové faktury Kupujícího upozorní Prodávající e-mailem.

6.4. V případě uzavření smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) Občanského zákoníku), Kupující má ovšem možnost storna účasti. Stornovací podmínky jsou uvedeny na webové stránce Pravidla při stornování
Jak Kupující, tak Prodávající jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

7.1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 Občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li Kupující Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Je-li Kupující Spotřebitelem, odpovídá Prodávající i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Není-li Kupující Spotřebitelem, odpovídá Kupující pouze za vady, které má produkt při převzetí.
V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z  ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že Kupující neodstoupí od Kupní smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen Kupujícímu nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by Kupujícímu zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

7.3. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

7.4. Reklamaci Kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci může Prodávajícího předem informovat i e-mailem. Pokud Kupujícímu produkt (resp. přístupové údaje k němu) nebyl dodán v dodací lhůtě, je zapotřebí, aby nejprve zkontroloval složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenalezne, uplatní reklamaci dle tohoto odstavce. Prodávající uvítá, pokud k reklamaci přiloží Kupující i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme s Kupujícím jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení.
 

 

8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

8.1. Má-li Kupující k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktuje Prodávajícího na elektronické adrese hancesty@seznam.cz.

8.2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Kupující obrátit se svými stížnostmi.

8.3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

 

9. Závěrem

9.1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

9.2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

9.3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 19.5.2021.